Top
 

Warunki Rezerwacji

WARUNKI REZERWACJI I ZAPŁATY WYNAGRODZENIA ZA PÓŁKOLONIE FOOTBALL CITY CAMP ORGANIZOWANYCH PRZEZ LS ATHLETIC ŁUKASZ SZYMAŃSKI

 1. Aktualna oferta cenowa Półkolonii FCC zamieszczona jest na stronie internetowej Organizatora: www. lsathletic.pl.
 2. Zgłoszenie dziecka do udziału w Półkoloniach FCC następuje poprzez wysłanie Formularza zgłoszeniowego.
 3. Wysłanie Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków rezerwacji, stanowiących część niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator niezwłocznie potwierdza przyjęcie rezerwacji uczestnictwa dziecka w Półkoloniach FCC w terminie wskazanym w Formularzu zgłoszeniowym, albo informuje o braku możliwości uczestnictwa dziecka w tym terminie, drogą elektroniczną na adres e-mailowy wskazany w Formularzu zgłoszeniowym.
 5. Zapłata Wynagrodzenia następuje przelewem na następujący numer rachunku bankowego Organizatora: 74 1140 2004 0000 3402 7602 8340, w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia rezerwacji, z zastrzeżeniem ust. 5.
 6. W wypadku, gdy rezerwacja nastąpiła na 7 dni przed terminem Półkolonii FCC wskazanym w Formularzu zgłoszeniowym, zapłata Wynagrodzenia następuje niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia rezerwacji, najpóźniej w przeddzień terminu rozpoczęcia Półkolonii FCC.
 7. Brak dokonania wpłaty Wynagrodzenia zgodnie z ust. 5 i 6, a w przypadku dokonywania zapłaty zgodnie z ust. 6 brak przesłania Organizatorowi dowodu zrobienia przelewu Wynagrodzenia, skutkuje anulowaniem rezerwacji.

REZYGNACJA

 1. W razie niemożności wzięcia udziału przez Uczestnika w Półkoloniach FCC, Zgłaszający ma obowiązek poinformowania o tym Organizatora, poprzez wysłanie informacji drogą elektroniczną na następujący adres Organizatora: kontakt@lsathletic.pl.
 2. W przypadku poinformowania o rezygnacji z Półkolonii FCC na co najmniej 10 dni przed datą rozpoczęcia Półkolonii, Organizator dokona zwrotu na rzecz Zgłaszającego 50% Wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 4.
 3. W przypadku poinformowania o rezygnacji z Półkolonii FCC na mniej niż 10 dni przed datą rozpoczęcia Półkolonii Organizator nie zwraca Zgłaszającemu żadnej części Wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. W przypadku wskazania przez Zgłaszającego osoby, która przejmie obowiązki wynikające z Umowy za rezygnującego i osoba ta dokona wpłaty Wynagrodzenia, Organizator zwróci rezygnującemu całą kwotę Wynagrodzenia.
Call Now Button