Top
 

Regulamin półkolonii FCC

REGULAMIN PÓŁKOLONII FOOTBALL CITY CAMP

organizowanych przez

Łukasza Szymańskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Łukasz Szymański LS Athletic.

I DEFINICJE

 1. Organizator – Łukasz Szymański, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Łukasz Szymański LS Athletic, ul. Warszawska 17 lok. 15, 02-495 Warszawa, NIP: 5222851540, REGON: 363559507, organizujący Półkolonie FCC.
 2. Półkolonie FCC – półkolonie Football City Camp, organizowane przez Organizatora.
 3. Zgłaszający – rodzic lub opiekun prawny zgłaszający Uczestnika do udziału w Półkoloniach FCC.
 4. Uczestnik – objęte Umową dziecko.
 5. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Organizatorem a Zgłaszającym o usługi w postaci przeprowadzenia Półkolonii FCC na rzecz Uczestnika.
 6. Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku – karta kwalifikacyjna, założona przez Organizatora dla Uczestnika Półkolonii FCC, zgodnie z ustawą z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) oraz rozporządzeniem ministra edukacji narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży z 30 marca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).
 7. Oświadczenia Zgłaszającego – oświadczenia Zgłaszającego obejmującego udzielenie zgody na: udział Uczestnika w zajęciach sportowych, udzielenie pomocy medycznej, fotografowanie i filmowanie Uczestnika, jak również oświadczenie dotyczące stanu zdrowia Uczestnika.
 8. Upoważnienie Zgłaszającego – dotyczące sposobu odbioru Uczestnika lub jego samodzielnego powrotu.
 9. Polityka prywatności – postanowienia Organizatora w przedmiocie administrowanych przez niego danych osobowych, obowiązujące w dniu zawarcia Umowy.
 10. Wynagrodzenie – wynagrodzenie należne Organizatorowi od Zgłaszającego zgodnie z Formularzem zgłoszeniowym i Umową.
 11. Formularz zgłoszeniowy – formularz dostępny na stronie Organizatora: www.Isathletic.pl.

II WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Półkoloniach FCC udział mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 7 lat do 15 lat.
 2. Zgłoszenia dziecka do udziału w Półkoloniach FCC dokonuje jego rodzic albo opiekun prawny poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego.

III PROGRAM PÓŁKOLONII FCC

 1. Półkolonie FCC odbywają się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, z zastrzeżeniem ust. 5.
 2. Półkolonie FCC odbywają się w dniach: od poniedziałku do piątku, od godz. 9.00 do godz. 15.00, z zastrzeżeniem ust. 5. Istnieje możliwość przedłużenia czasu trwania półkolonii do godziny 17:00. Koszt przedłużenia wynosi 100 PLN i obejmuje 5 dni turnusu. Oferta dostępna jest na indywidualne życzenia i po uprzednim potwierdzeniu przez Organizatora.
 3. W każdym dniu Półkolonii FCC odbywają się dwa treningi specjalistyczne oraz jeden rekreacyjny, z zastrzeżeniem ust. 5.
 4. Organizator zapewnia każdego dnia Uczestnikowi dwa posiłki, tj. jeden posiłek po każdym treningu specjalistycznym, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. Organizator nie odpowiada za zmiany w programie Półkolonii FCC, wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności warunków atmosferycznych, decyzji organów państwowych, samorządowych lub innych instytucji.
 6. W przypadku niewykonania usługi, stanowiącej istotną część programu, na skutek okoliczności za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, Organizator zapewni w zamian niewykonanej usługi i w czasie przewidzianym na jej wykonanie, odpowiednie świadczenie zastępcze. Zgłaszający nie ma prawa żądania obniżenia wynagrodzenia należnego Organizatorowi ani prawa żądania wykonania pierwotnej usługi, identycznej jak usługa niewykonana, w dodatkowym czasie.

IV ZAWARCIE UMOWY

 1. Zgłoszenie Uczestnika do udziału w Półkoloniach FCC następuje poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza zgłoszeniowego.
 2. Warunkiem zawarcia Umowy jest zaakceptowanie przez Zgłaszającego wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności.
 3. Integralną część Umowy stanowią następujące dokumenty: niniejszy Regulamin, Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku, Oświadczenia zgłaszającego, Polityka prywatności oraz Upoważnienie Zgłaszającego do odbioru Uczestnika.
 4. Zawarcie Umowy następuje po dokonaniu zapłaty Wynagrodzenia oraz po podpisaniu i wypełnieniu przez Zgłaszającego wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 3.

V WARUNKI REZERWACJI I ZAPŁATY WYNAGRODZENIA

 1. Aktualna oferta cenowa Półkolonii FCC zamieszczona jest na stronie internetowej Organizatora: www. lsathletic.pl.
 2. Zgłoszenie dziecka do udziału w Półkoloniach FCC następuje poprzez wysłanie Formularza zgłoszeniowego.
 3. Wysłanie Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków rezerwacji, stanowiących część niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator niezwłocznie potwierdza przyjęcie rezerwacji uczestnictwa dziecka w Półkoloniach FCC w terminie wskazanym w Formularzu zgłoszeniowym, albo informuje o braku możliwości uczestnictwa dziecka w tym terminie, drogą elektroniczną na adres e-mailowy wskazany w Formularzu zgłoszeniowym.
 5. Zapłata Wynagrodzenia następuje przelewem na następujący numer rachunku bankowego Organizatora: 74 1140 2004 0000 3402 7602 8340, w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia rezerwacji, z zastrzeżeniem ust. 5.
 6. W wypadku, gdy rezerwacja nastąpiła na 7 dni przed terminem Półkolonii FCC wskazanym w Formularzu zgłoszeniowym, zapłata Wynagrodzenia następuje niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia rezerwacji, najpóźniej w przeddzień terminu rozpoczęcia Półkolonii FCC.
 7. Brak dokonania wpłaty Wynagrodzenia zgodnie z ust. 5 i 6, a w przypadku dokonywania zapłaty zgodnie z ust. 6 brak przesłania Organizatorowi dowodu zrobienia przelewu Wynagrodzenia, skutkuje anulowaniem rezerwacji.

VI REZYGNACJA

 1. W razie niemożności wzięcia udziału przez Uczestnika w Półkoloniach FCC, Zgłaszający ma obowiązek poinformowania o tym Organizatora, poprzez wysłanie informacji drogą elektroniczną na następujący adres Organizatora: kontakt@lsathletic.pl.
 2. W przypadku poinformowania o rezygnacji z Półkolonii FCC na co najmniej 10 dni przed datą rozpoczęcia Półkolonii, Organizator dokona zwrotu na rzecz Zgłaszającego 50% Wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 4.
 3. W przypadku poinformowania o rezygnacji z Półkolonii FCC na mniej niż 10 dni przed datą rozpoczęcia Półkolonii Organizator nie zwraca Zgłaszającemu żadnej części Wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. W przypadku wskazania przez Zgłaszającego osoby, która przejmie obowiązki wynikające z Umowy za rezygnującego i osoba ta dokona wpłaty Wynagrodzenia, Organizator zwróci rezygnującemu całą kwotę Wynagrodzenia.

VII ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZGŁASZAJĄCEGO

 1. Zgłaszający odpowiada za szkodę wyrządzoną z winy Uczestnika Organizatorowi albo osobie trzeciej i jest zobowiązany do jej pokrycia po poinformowaniu go przez Organizatora o wysokości szkody, wraz ze wskazaniem sposobu jej wyliczenia.
 2. Zgłaszający ponosi odpowiedzialność za sprzęt sportowy powierzony Uczestnikowi do treningów, tj. za jego zniszczenie lub zgubienie. W takiej sytuacji Zgłaszający jest zobowiązany do zapłaty kwoty odpowiadającej cenie rynkowej powierzonego sprzętu albo do odkupienia nowego, identycznego sprzętu, w terminie 7 dni od dnia poinformowania go przez Organizatora o fakcie zniszczenia lub zgubienia sprzętu przez Uczestnika oraz wysokości szkody, wraz ze wskazaniem sposobu jej wyliczenia.

VIII REKLAMACJE

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Organizatora, Zgłaszającemu przysługuje prawo do reklamacji.
 2. Reklamacje należy składać na piśmie, na adres Organizatora.
 3. Organizator zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji oraz udzielenia pisemnej odpowiedzi w terminie 30 dni od daty jest otrzymania.

IX UBEZPIECZENIE

 1. Uczestnik jest ubezpieczony przez Organizatora od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na sumę ubezpieczenia 10.000 zł.
 2. Zgłaszający nie jest ubezpieczony przez Organizatora w zakresie kosztów rezygnacji z udziału w Półkoloniach FCC. Ubezpieczenia takie Zgłaszający może zawrzeć z wybranym przez siebie ubezpieczycielem we własnym zakresie.

X OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ORGANIZATORA

 1. Organizator przesyła Zgłaszającemu projekt Umowy na adres e-mail wskazany w Formularzu zgłoszeniowym, która powinna zostać podpisana wraz z załącznikami przez obie strony Umowy najpóźniej w dniu rozpoczęcia Półkolonii FCC.
 2. Organizator odpowiada za bezpieczeństwo Uczestnika w czasie jego uczestniczenia w Półkoloniach FCC zgodnie z Umową, tj. od chwili zgłoszenia się Uczestnika do wychowawcy do chwili odbioru Uczestnika przez osobę upoważnioną albo do chwili samodzielnego oddalenia się przez Uczestnika po zakończonych zajęciach zgodnie ze zgodą Zgłaszającego zawartą w dokumencie pt. Upoważnienie Zgłaszającego do odbioru Uczestnika, stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy.
 3. Organizator zapewnia zgłoszenie zamiaru zorganizowania Półkolonii FCC właściwemu kuratorowi oświaty, zgodnie z obowiązującym prawem.
 4. Organizator zapewnia profesjonalną kadrę wypoczynku, tj. trenerów oraz wychowawców, spełniających wymaganie prawem warunki.
 5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku poczęcia ciąży w czasie objętym Półkoloniami FCC.
 6. Organizator nie zwraca Zgłaszającemu żadnej kwoty zapłaconej z tytułu Wynagrodzenia w razie niewykorzystania przez Uczestnika części świadczeń wynikających Umowy, np. w przypadku spóźnienia się Uczestnika na Półkolonie FCC, skrócenia pobytu Uczestnika na Półkoloniach FCC, rezygnacji z wybranych treningów lub innych zajęć zapewnionych przez Organizatora, rezygnacji z posiłków zapewnionych przez Organizatora.
 7. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek rzeczy Uczestnika, w szczególności za pieniądze, przedmioty wartościowe, sprzęt, rzeczy osobiste.

XI OBOWIĄZKI ZGŁASZAJĄCEGO

 1. Zgłaszający jest zobowiązany do rzetelnego i zgodnego z prawdą podania w Karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku oraz Oświadczeniach Zgłaszającego wszystkich ważnych informacji dotyczących zachowania się dziecka oraz stanu jego zdrowia oraz uzupełnienia tych informacji w razie wystąpienia nowych okoliczności dotyczących Uczestnika i jego zdrowia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nie podania przez Zgłaszającego wszystkich istotnych informacji o Uczestniku albo podania informacji niezgodnych z prawdą.
 2. Zgłaszający ma obowiązek dostarczyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia Półkolonii FCC zgodnie z Formularzem zgłoszeniowym, podpisany przez siebie egzemplarz Umowy wraz z wszystkimi jej załącznikami.
 3. Zgłaszający ma obowiązek zapewnić na własny koszt przywiezienie Uczestnika do godz. 9.00. do OSiR Ursus przy ul. Sosnowskiego 3 w Warszawie i odebranie Uczestnika o godz. 15.00 z tego miejsca, z zastrzeżeniem sytuacji, w których jest obowiązany odebrać Uczestnika w terminie innym niż umowny.
 4. Odbiór Uczestnika przez inną osobę niż wskazany w Umowie rodzic albo opiekun prawny, jest możliwy w przypadku złożenia przez Zgłaszającego oświadczenia w tym przedmiocie, objętego dokumentem pt. Upoważnienie Zgłaszającego do odbioru Uczestnika, stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby po zawarciu Umowy, Zgłaszający się jest zobowiązany dostarczyć osobiście Organizatorowi pisemne upoważnienie danej osoby do odbioru Uczestnika.
 5. W przypadku nieodebrania Uczestnika o godz. 15.00 przez upoważnioną osobę, Organizator, trener lub wychowawca niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie ze Zgłaszającym i ustali z nim sposób i miejsce odebrania Uczestnika albo odwiezienie Uczestnika w miejsce wskazane przez Zgłaszającego, kosztami opieki i odwiezienia obciążając Zgłaszającego. Zgłaszający jest zobowiązany pokryć koszty niezwłocznie, po podaniu mu przez Organizatora ich wysokości. W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego ze Zgłaszającym, Organizator po rozmowie z Uczestnikiem, podejmie decyzję co do swojego powinnego postępowania z Uczestnikiem do momentu skontaktowania się Zgłaszającego z Organizatorem.
 6. Zgłaszający składa oświadczenie w przedmiocie sposobu przybycia Uczestnika i sposobu opuszczenia przez niego Półkolonii w dokumencie pt. Upoważnienie Zgłaszającego do odbioru Uczestnika, stanowiącym Załącznik nr 5, do Umowy, tj. osoby ew. upoważnionej do odbioru Uczestnika oraz ew. braku konieczności odbioru Uczestnika po zakończonych zajęciach.
 7. Zgłaszający, w chwili obioru Uczestnika z Półkolonii FCC, ma obowiązek okazania wychowawcy albo trenerowi swojego dowodu tożsamości, w razie wyrażenia przez wychowawcę albo trenera takiej prośby.
 8. Zgłaszający ma obowiązek zaopatrzyć Uczestnika w aktualną legitymację szkolną oraz niezbędne rzeczy osobiste.
 9. Zgłaszający ma obowiązek poinformować Uczestnika o programie Półkolonii FCC, o obowiązkach Uczestnika, o których mowa w pkt XII oraz wytłumaczyć Uczestnikowi konieczność przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz skutki nieprzestrzegania.

XII OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 1. Uczestnik ma obowiązek posiadania przy sobie aktualnej legitymacji szkolnej.
 2. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą niezbędne rzeczy osobiste (według listy pomocniczej przekazanej Zgłaszającemu przez Organizatora w odrębnym e-mailu).
 3. Uczestnik ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach przygotowanych przez Organizatora w ramach Półkolonii FCC, chyba że jego aktualny stan zdrowia na to nie pozwala. W takim przypadku ma on obowiązek poinformowania Organizatora albo wychowawcy albo trenera o przyczynie uniemożliwiającej udział w zajęciach.
 4. Uczestnik ma obowiązek zachowania zgodnego z wszelkimi wskazówkami i zaleceniami przedstawicieli Organizatora, tj. kadry trenerskiej i wychowawczej.
 5. Uczestnik ma obowiązek przestrzegania wszelkich przepisów i regulaminów dotyczących organizacji życia i bezpieczeństwa na Półkoloniach FCC.
 6. Uczestnik jest zobowiązany do utrzymania porządku, w szczególności w szatniach i na stołówce.
 7. Uczestnik nie może samodzielnie opuszczać miejsca Półkolonii FCC, tj. bez poinformowania o takiej potrzebie i uzyskania zgody wychowawcy albo
 8. Podczas Półkolonii FCC obowiązuje Uczestnika zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych. Nieprzestrzeganie ww. zasady skutkuje natychmiastowym odsunięciem Uczestnika od zajęć i usunięciem Uczestnika z Półkolonii FCC. Organizator albo osoba przez niego upoważniona skontaktuje się niezwłocznie ze Zgłaszającym i poinformuje o zdarzeniu. W razie braku możliwości niezwłocznego odbioru Uczestnika przez Zgłaszającego, może on zostać odesłany do miejsca zamieszkania albo innego miejsca uzgodnionego ze Zgłaszającym, na koszt Zgłaszającego.
 9. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika niniejszego Regulaminu lub przepisów obowiązujących na Półkoloniach FCC albo zachowania Uczestnika naruszającego – w ocenie Organizatora – zasady współżycia społecznego, Organizator może zdecydować o niedopuszczeniu Uczestnika do treningu albo innych zajęć albo o usunięciu Uczestnika z Półkolonii FCC. Organizator albo osoba przez niego upoważniona skontaktuje się niezwłocznie ze Zgłaszającym i poinformuje o zdarzeniu. W razie braku możliwości niezwłocznego odbioru Uczestnika przez Zgłaszającego, może od zostać odesłany do miejsca zamieszkania albo innego miejsca uzgodnionego ze Zgłaszającym, na koszt Zgłaszającego.

XIII ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ORGANIZATORA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli organizacja Półkolonii FCC okaże się utrudniona albo niemożliwa, z przyczyn za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy przed terminem wskazanym w Umowie jako dzień rozpoczęcia Półkolonii FCC, Organizator – wedle wyboru Zgłaszającego – zwraca niezwłocznie Zgłaszającemu całą kwotę wpłaconą tytułem wynagrodzenia albo zapewnia udział Uczestnika w innym terminie niż wskazany w Umowie, uzgodniony ze Zgłaszającym.
 3. W przypadku niemożliwości świadczenia usług przez Organizatora, powstałej w trakcie Półkolonii FCC, Zgłaszający traci prawo do pozostałej części usług Organizatora, a Organizator zwraca niezwłocznie Zgłaszającemu odpowiednią część kwoty wpłaconą tytułem Wynagrodzenia, obliczoną proporcjonalnie do czasu w jakim Uczestnik brał udział w Półkoloniach FCC.
 4. Odstąpienie następuje w formie elektronicznej, na adres e-mail Zgłaszającego wskazany w Umowie.

XIV ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZGŁASZAJĄCEGO

 1. Zgłaszający ma prawo odstąpienia od Umowy w razie nieprzyjęcia przez niego zmian Umowy. Jeśli odstąpienie następuje przed rozpoczęciem Półkolonii FCC, Organizator zwraca mu niezwłocznie całą kwotę wpłaconą tytułem Wynagrodzenia, jeżeli odstąpienie następuje w toku Umowy, Organizator zwraca mu niezwłocznie odpowiednią część kwoty wpłaconą tytułem Wynagrodzenia, obliczoną proporcjonalnie do czasu w jakim Uczestnik brał udział w Półkoloniach FCC.
 2. Zgłaszający traci prawo do odstąpienia od umowy po spełnieniu przez Organizatora usługi przewidzianej Umową.
 3. Odstąpienie następuje w formie elektronicznej, na adres e-mail Zgłaszającego wskazany w Umowie.

XV ROZWIĄZANIE UMOWY ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM

 1. W razie usunięcia Uczestnika przez Organizatora, zgodnie z postanowieniami w niniejszego Regulaminu, Umowa rozwiązuje się przed terminem wskazanym w Umowie, ze skutkiem natychmiastowym, a Organizator zachowuje Wynagrodzenie w pełnej wysokości.

XVI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika, Zgłaszającego i osób przez niego wskazanych, jest Organizator.
 2. Zgłaszającemu przysługuje prawo wglądu do podanych przez niego danych osobowych oraz do ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania lub usuwania.
 3. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zawiera Polityka Prywatności, udostępniona przez Organizatora na stronie lsathletic.pl.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia informacji o Uczestniku oraz jego osiągnięciach piłkarskich zdobytych w trakcie Półkolonii FCC także po zakończeniu Półkolonii FCC. Informacja taka może być zamieszczona w Internecie oraz w drukowanych artykułach prasowych lub innych materiałach promujących działalność prowadzoną przez Organizatora.

XVII OCHRONA WIZERUNKU UCZESTNIKA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku Uczestnika do celów marketingowych (poprzez jego zamieszczanie m.in. w katalogach, folderach, na stronach internetowych, w prasie, w telewizji) pod warunkiem, że wizerunek Uczestnika został utrwalony w związku z jego udziałem Półkoloniach FCC.
 2. Zgłaszający wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika w sposób określony w ust. 1 poprzez dobrowolne podpisanie odrębnej zgody, objętej Oświadczeniem Zgłaszającego, stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy.
 3. Cofnięcie zgody, o której mowa w ust. 2, może nastąpić w każdym czasie poprzez podpisanie stosownego oświadczenia i przesłanie tego pisemnego oświadczenia na adres Organizatora. Cofnięcie zgody obowiązuje od daty doręczenia Organizatorowi pisma zawierającego cofnięcie zgody.

XVIII OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU, ZMIANY REGULAMINU

 1. Niniejszy Regulamin oraz zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie lsathletic.pl.
 2. Organizator może wprowadzać zmiany w niniejszym Regulaminie w dowolnej chwili, również po zawarciu Umowy lub w trakcie obowiązywania Umowy.
 3. Organizator ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Zgłaszającego o zmianach niniejszego Regulaminu. W takim przypadku, Zgłaszający ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Organizatora, czy przyjmuje proponowaną zmianę Umowy, czy odstępuje od Umowy.
 4. Brak informacji o przyjęciu zmian albo o odstąpieniu od Umowy niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Organizatora, jest równoznaczne z wyrażeniem przez Zgłaszającego zgody na związanie Regulaminem w nowym brzmieniu.

XIX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłaszający wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Organizatora powiadomień, w tym powiadomień dotyczących zmian niniejszego Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. W wypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okazało się nieważne, postanowienie takie zostanie usunięte i pozostanie bez wpływu na pozostałe postanowienia Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin, Polityka Prywatności oraz stosunek prawny pomiędzy Zgłaszającym a Organizatorem, podlega wyłącznie prawu polskiemu.
 4. Zgłaszający wyraża zgodę na poddanie wszelkich sporów pomiędzy nimi a Organizatorem wyłącznej jurysdykcji sadów polskich.
 5. Wersja polska Regulaminu jest wersją wiążącą. Inne wersje językowe (jeżeli powstaną) będą stanowić wyłącznie tłumaczenie Regulaminu i będą miały charakter pomocniczy. W razie rozbieżności pomiędzy polską wersja językową Regulaminu, a jego tłumaczeniem, Regulamin w języku polskim będzie mieć charakter rozstrzygający.
 6. Organizator nie udziela porad prawnych dotyczących treści Regulaminu i innych dokumentów pomiędzy nim a Zgłaszającym. Jeżeli Zgłaszający lub Uczestnik nie zrozumiał treści jakiegokolwiek z postanowień Regulaminu lub innego dokumentu, zobowiązany jest we własnym zakresie do zasięgnięcia porady prawnej u profesjonalnego pełnomocnika lub prawnika, zanim dokona akceptacji wszystkich lub któregokolwiek z dokumentów.
 7. Podpisanie przez Zgłaszającego Regulaminu i innych dokumentów związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy jest równoznaczne z ich przeczytaniem, zrozumieniem ich treści, znajomością skutków prawnych poszczególnych postanowień, a także z zobowiązaniem się Zgłaszającego do przestrzegania wynikających z nich zobowiązań.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa cywilnego.
Call Now Button