Top
 

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI PÓŁKOLONII FOOTBALL CITY CAMP PROWADZONYCH PRZEZ FIRMĘ LS ATHLETIC ŁUKASZ SZYMAŃSKI

 

Na stronie Organizatora (LS Athletic Łukasz Szymański) została zamieszczona oferta Półkolonii FCC. Wysłanie przez Zgłaszającego (rodzica/opiekuna prawnego) Formularza zgłoszenia Uczestnika (dziecka) na Półkolonie FCC jest równoznaczne z akceptacją przedstawionej poniżej Polityki prywatności. Przed wysłaniem Formularza zgłoszenia Zgłaszający powinien zapoznać się z aktualnie obowiązującymi zasadami Polityki Prywatności. Brak zgody na objęcie Polityką prywatności uniemożliwia korzystanie przez Zgłaszającego i Uczestnika z usług świadczonych przez Organizatora.

Zgłaszający podaje dane osobowe Uczestnika oraz swoje w następujących dokumentach: w Formularzu zgłoszenia, w Karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku oraz w Umowie.

Administratorem danych osobowych jest Organizator – „LS Athletic Łukasz Szymański”. Organizator przykłada dużą wagę do ochrony poufności informacji dotyczących Uczestników Półkolonii FCC oraz Zgłaszających (ich rodziców/opiekunów prawnych).

Podanie danych osobowych w Formularzu zgłoszenia jest dobrowolne, ale konieczne do wysłania Formularza.

Również podanie przez Zgłaszającego danych w Karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku jest dobrowolne. Zakres i treść danych, które zostaną udostępnione w Karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku, zostały określone przez rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży z dnia 30 marca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 452). Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 92t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195). Zgodnie z art. 92k ust. 1 ww. ustawy, organizator wypoczynku ma obowiązek założenia dla uczestnika wypoczynku karty kwalifikacyjnej. Jest to niezbędne dla wypełnienia przez niego obowiązków przewidzianych w art. 92c ww. ustawy, m.in. zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku, mającej odpowiednie kwalifikacje kadry wypoczynku składającej się z kierownika i wychowawcy, oraz trenerów, a nadto programu wypoczynku i zajęć dostosowanych do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności. Skoro zatem Organizator bierze na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowia Uczestników w trakcie Półkolonii FCC, musi on posiadać informacje o stanie zdrowia Uczestnika.

Edycja danych rejestracyjnych może nastąpić poprzez wysłanie przez Zgłaszającego nowej Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku zawierającej zmienione dane osobowe.

Dane osobowe Uczestnika i Zgłaszającego (jego rodzica/opiekuna prawnego), zostaną przekazane wychowawcom – trenerom oraz kierownikowi Półkolonii FCC. Osoby te będą sprawowały pieczę nad Uczestnikiem w czasie trwania Półkolonii FCC.

Z uwagi na powyższe, Rzetelne podanie przez Zgłaszającego wszystkich danych osobowych Uczestnika, wymaganych przez Kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku, jest więc warunkiem niezbędnym uczestnictwa Uczestnika w Półkoloniach FCC.

Wobec powyższego wszystkie dane osobowe podawane Organizatorowi podczas lub po zgłoszeniu uczestnictwa Uczestnika w Półkoloniach FCC, są wykorzystywane jedynie w celu prawidłowego świadczenia usług przez „LS Athletic Łukasz Szymański” jako Organizatora Półkolonii FCC, w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Uczestnika w trakcie Półkolonii FCC, a po ich zakończeniu półkolonii w celach ubezpieczeniowych, na potrzeby rozliczeń podatkowych Organizator lub w celach statystycznych (np. dane ujęte w polu „data urodzenia”). Dane osobowe umieszczone w bazie danych uczestników półkolonii nie będą udostępniane innym podmiotom.

Zgłaszający ma prawo wglądu do przekazanych Organizatorowi danych osobowych, a także prawo do poprawiania zawartych informacji, które to prawo realizuje poprzez wysłanie poprawionej Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.

Każdy Zgłaszający ma prawo żądania zaniechania przetwarzania podanych przez niego danych osobowych poprzez żądanie usunięcia danych osobowych z Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. Żądanie zaniechania przetwarzania tych danych skutkuje usunięciem danych osobowych Uczestnika lub jego rodzica/opiekuna prawnego z  Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku (pierwotnie podanych lub później zmienionych). W takim wypadku Uczestnik nie będzie mógł dalej uczestniczyć w Półkoloniach, a Zgłaszający (rodzic/opiekun prawny Uczestnika) będzie zobowiązany do zabrania Uczestnika z Półkolonii FCC w dniu usunięcia jego danych osobowych. Jest to powodowane utratą możliwości zapewnienia przez Organizatora bezpieczeństwa i zdrowia Uczestnika półkolonii wobec braku posiadania wymaganych informacji i dokumentów dotyczących Uczestnika.

 „LS Athletic Łukasz Szymański” zastrzega sobie prawo – na podstawie art. 23 ust 1. pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych – do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane uzyskała dzięki organizacji Półkolonii FCC. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do organizacji półkolonii (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia) oraz informacje komercyjne dotyczące naszych usług.

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podawane są na stronach „LS Athletic Łukasz Szymański”. Jeśli w serwisie są zawarte linki do innych stron internetowych, „LS Athletic  Łukasz Szymański”  zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internatowych.

Polityka Prywatności nie dotyczy również usług świadczonych przez inne podmioty za pośrednictwem lub z wykorzystaniem stron „LS Athletic Łukasz Szymański”,  jeśli usługi takie są świadczone przez takie podmioty we własnym imieniu i nie na rachunek „LS Athletic Łukasz Szymański”.

Jeśli nie życzą sobie Państwo dalszego otrzymywania informacji o usługach i promocjach „LS Athletic Łukasz Szymański”, prosimy o przesłanie e-maila z tematem „rezygnacja z materiałów promocyjnych” na adres kontakt@lsathletic.pl, co będzie równoznaczne z rezygnacją.

Od czasu do czasu „LS Athletic Łukasz Szymański” może wprowadzić do łączącego się z jej serwisem komputera pewne informacje, aby za ich pośrednictwem móc identyfikować jego użytkownika. Informacje te znane są powszechnie pod nazwą „cookies”. Dzięki „cookies” „LS Athletic Łukasz Szymański” dowiaduje się, jak i kiedy wizytujący korzystają z jego strony internetowej, co ułatwia „LS Athletic Łukasz Szymański” bieżące dostosowywanie zasoby tego portalu do potrzeb klientów. Dodajmy, że „cookies” używać będziemy jedynie w celu dostępu do informacji zapisywanych na Państwa dysku twardym wyłącznie przez „cookies” wysyłanych z tego portalu. Stosowanie „cookies” jest standardem wykorzystywanym przez wiele witryn internetowych. „cookies” są przechowywane w Państwa komputerze, a nie w naszym portalu. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać „cookies” lub gdy chcą być Państwo informowani o ich nadejściu, prosimy o odpowiednie ustawienie przeglądarki, o ile posiada ona taką opcję.

 „LS Athletic Łukasz Szymański” zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zasadach Polityki Prywatności, zmian zasobów swojego portalu/stron internetowych, a także modyfikacji lub nawet zakazu dostępu do naszego portalu/stron internetowych. Rzeczone zmiany mogą nastąpić w dowolnym czasie, a użytkownicy portalu/stron internetowych mogą, ale nie muszą, zostać o tym uprzedzeni.

Jednak jakiekolwiek zmiany, które mogą nastąpić w Polityce prywatności, nie będą miały wpływu na naszą podstawową zasadę, którą się kierujemy: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim (poza – co zrozumiałe – kadrą wypoczynku, tj. kierownikiem, wychowawcami) danych osobowych Uczestników oraz osób zainteresowanych naszymi ofertami.

W przypadku pytań dotyczących Polityki Prywatności, prosimy kierować je na adres e-mailowy Organizatora: kontakt@lsathletic.pl

Call Now Button